ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների ամսական պլան

պլան4 պլան1 (1) պլան (3) պլան2